มาตรการ กล ไก หรือระบบในการป้องกันการรับสินบนและประโยชน์ทับซ้อน