ข้อตกลงการพัฒนาศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ให้เป็นองค์กรคุณธรรม