สารสนเทศ

โปรแกรมการจัดการประสิทธิภาพการทำงาน Work Performance Management Program (WPM) ลา,ขอรถ, เดินทางไปราชการ ฯลฯ
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมสุขภาพจิต
Cloud MHC7 จัดเก็บข้อมูลออนไลน์ เข้าถึงได้จากทุกที่
โครงการลดการใช้พลังงานภาครัฐ e-report.energy.go.th
กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
MENTAL HEALTHCHECK-IN ตรวจเช็คสุขภาพใจให้กับตัวเอง
Check list ติดเกม [ออนไลน์] ด้วยแบบทดสอบการติดเกม (GAST)
แบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน THE STRENGTHS AND DIFFICULTIES QUESTIONAIRE (SDQ)
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ภายใต้โครงการระบบดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นที่มีปัญหาพฤติกรรมอารมณ์
แบบประเมินความสุขคนไทย Thai Happiness Indicators (TMHI – 15)
ฐานข้อมูลป้องกันปัญหาสุขภาพจิต Mental health Prevention Information System (MPIS)