อำนาจหน้าที่/พันธกิจ

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 มีอำนาจหน้าที่/พันธกิจ ดังต่อไปนี้