สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต