เปิดรับสมัครหลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข สาขาสุขภาพจิตชุมชน รุ่นที่ 10 เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562