แบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน สำหรับหน่วยงานในสังกัดกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต (PMQA-M-F)