แบบประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ฉบับสั้น (สำหรับเก็บ), แบบประเมินความสุขคนไทยและเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย