สรุปสาระสำคัญและสรุปผลการประเมิน การประชุมเพื่อถ่ายทอดนโยบาย การดำเนินงานสุขภาพจิตลงสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560