สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7