วิสัยทัศน์/งานที่ให้บริการ

วิสัยทัศน์

“ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 เป็นองค์กรหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตระดับเขตสุขภาพ
เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข”

งานที่ให้บริการ

“การสนับสนุนวิขาการด้านการส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต”

พันธกิจหน่วยงาน

  • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตระดับเขตสุขภาพในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

  • พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

  • เฝ้าระวังและวางแผนการส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในเขตพื้นที่รับผิดชอบด้วยข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตที่มีคุณภาพ

  • นิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตของเครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน

  • ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

  • สร้างความรอบรู้สุขภาพจิตและพฤติกรรมสุขภาพจิต

  • พัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต

ค่านิยมหน่วยงาน

M - Mind (Service Mind, Public Mind) หัวใจบริการ

E - Efficiency, Effectiveness, Equity ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เสมอภาค

N - Network สัมพันธ์เครือข่าย

T - Teamwork ทำงานเป็นทีม

A - Accountability โปร่งใสตรวจสอบได้

L - Learning (Personal, Team, Organization) เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง