หน้าหลัก

สังคมไทย พร้อมรับมือโควิด-19 รอบสอง เพราะเรามีภูมิคุ้มกันชุมชน
เชิญรับชม การบริหารจัดการของแต่ละชุมชน ที่พร้อมสู้กับสถานการณ์

แบบวิเคราะห์ผลการประเมินตนเองในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (OIT)

แบบวิเคราะห์ผลการประเมินตนเองในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (OIT)

คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (Open Data Integrity & Transparency Assessment : OIT) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (Open Data Integrity & Transparency Assessment : OIT) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบสรุป ความพึงพอใจต่อการอบรม/ สัมมนา/ ประชุมเชิงปฏิบัติการ

แบบสรุป ความพึงพอใจต่อการอบรม/ สัมมนา/ ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปกติ ประจำปีงบประมาณ 2564

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปกติ ประจำปีงบประมาณ 2564

เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานปี 2564

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานปี 2564

การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563

รายละเอียดการยืมพัสดุ

รายละเอียดการยืมพัสดุ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อประชสัมพันธ์สนับสนุนการดำเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว(อสต)ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อประชสัมพันธ์สนับสนุนการดำเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว(อสต)ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทความสุขภาพจิต

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Download

Applications Center

MENTAL HEALTHCHECK-IN ตรวจเช็คสุขภาพใจให้กับตัวเอง
แบบประเมินความสุขคนไทย Thai Happiness Indicators (TMHI – 15)
Check list ติดเกม [ออนไลน์] ด้วยแบบทดสอบการติดเกม (GAST)
แบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน THE STRENGTHS AND DIFFICULTIES QUESTIONAIRE (SDQ)
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 12-17 ปี