หน้าหลัก

ข่าวล่าสุด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

สรุปผลการดำเนินการจั...
Read More
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง

 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7...
Read More
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  จำนวน 1 ตำแหน่ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤสจิกายน 2564 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

สรุปผลการดำเนินการจั...
Read More
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤสจิกายน 2564 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

สรุปผลการดำเนินการจั...
Read More
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

กรมสุขภาพจิตมีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้ารายการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 3 ตำแหน่ง

นักจิตวิทยาคลินิก ศู...
Read More
กรมสุขภาพจิตมีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้ารายการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 3 ตำแหน่ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

สรุปผลการดำเนินการจั...
Read More
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

รายงานผลการดำเนินงานที่มีการพัฒนา MENTAL HEALTH CHECK-IN ระยะเวลา มี.ค.-ก.ย. 2564

Read More
รายงานผลการดำเนินงานที่มีการพัฒนา MENTAL HEALTH CHECK-IN ระยะเวลา มี.ค.-ก.ย. 2564

ประกาศศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาเอกสารอื่นๆ

ประกาศศูนย์สุขภาพจิต...
Read More
ประกาศศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาเอกสารอื่นๆ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

สรุปผลการดำเนินการจั...
Read More
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามกรอบแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑

แผนปฏิบัติการส่งเสริ...
Read More
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามกรอบแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑

การบริหารจัดการวัคซีนชุมชน รับมือ COVID-19

ข่าวรับสมัครงาน

กรมสุขภาพจิตมีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้ารายการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 3 ตำแหน่ง

นักจิตวิทยาคลินิก ศูนย์สุขภาพที่ 7 ระดับ ปฏิบัติการ/ ชำ ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 ...

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤสจิกายน 2564 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 25 ...

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 ...

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 ...

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 ...

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 ...

บทความสุขภาพจิต

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2563 Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน 1-7 พฤศจิกายน 2563

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2563Working Together สุขภาพจิต ...

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2563 Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน 1-7 พฤศจิกายน 2563

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2563Working Together สุขภาพจิต ...

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2563 Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2563Working Together สุขภาพจิต ...

ดาวน์โหลด

คู่มือ เสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน เขตสุขภาพที่ 7

คู่มือ เสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน เขตสุขภาพที่ 7 โดยมีวั ...

คู่มือหลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว อสต.

คู่มือหลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว อสต เกิดจากบูร ...

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2563 Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน 1-7 พฤศจิกายน 2563

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2563Working Together สุขภาพจิต ...

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2563 Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน 1-7 พฤศจิกายน 2563

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2563Working Together สุขภาพจิต ...

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2563 Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2563Working Together สุขภาพจิต ...

Applications Center

MENTAL HEALTHCHECK-IN ตรวจเช็คสุขภาพใจให้กับตัวเอง
แบบประเมินความสุขคนไทย Thai Happiness Indicators (TMHI – 15)
Check list ติดเกม [ออนไลน์] ด้วยแบบทดสอบการติดเกม (GAST)
แบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน THE STRENGTHS AND DIFFICULTIES QUESTIONAIRE (SDQ)
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 12-17 ปี

แผนที่