หน้าหลัก

สังคมไทย พร้อมรับมือโควิด-19 รอบสอง เพราะเรามีภูมิคุ้มกันชุมชน
เชิญรับชม การบริหารจัดการของแต่ละชุมชน ที่พร้อมสู้กับสถานการณ์

ประกาศเจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จังหวัดขอนแก่น

ประกาศเจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จังหวัดขอนแก่น

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต

มข.สนับสนุนหอพักนักศึกษาปรับปรุงใหม่เป็นโรงพยาบาลสนาม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่นได้เตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนาม

มข.สนับสนุนหอพักนักศึกษาปรับปรุงใหม่เป็นโรงพยาบาลสนาม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่นได้เตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนาม

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ปีงบประมาณ 2564

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7  ปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต

แบบวิเคราะห์ผลการประเมินตนเองในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (OIT)

แบบวิเคราะห์ผลการประเมินตนเองในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (OIT)

คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (Open Data Integrity & Transparency Assessment : OIT) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (Open Data Integrity & Transparency Assessment : OIT) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบสรุป ความพึงพอใจต่อการอบรม/ สัมมนา/ ประชุมเชิงปฏิบัติการ

แบบสรุป ความพึงพอใจต่อการอบรม/ สัมมนา/ ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปกติ ประจำปีงบประมาณ 2564

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปกติ ประจำปีงบประมาณ 2564

เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทความสุขภาพจิต

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Download

Applications Center

MENTAL HEALTHCHECK-IN ตรวจเช็คสุขภาพใจให้กับตัวเอง
แบบประเมินความสุขคนไทย Thai Happiness Indicators (TMHI – 15)
Check list ติดเกม [ออนไลน์] ด้วยแบบทดสอบการติดเกม (GAST)
แบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน THE STRENGTHS AND DIFFICULTIES QUESTIONAIRE (SDQ)
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 12-17 ปี