หน้าหลัก

ประกาศศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาเอกสารอื่นๆ

ประกาศศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาเอกสารอื่นๆ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามกรอบแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามกรอบแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรอบ 5 เดือน ปี 2564

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรอบ 5 เดือน ปี 2564

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

แผนปฏิบัติการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนปฏิบัติการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คู่มือ เสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน เขตสุขภาพที่ 7

คู่มือ เสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน เขตสุขภาพที่ 7

คู่มือหลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว อสต.

คู่มือหลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว อสต.

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทความสุขภาพจิต

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Download

Applications Center

MENTAL HEALTHCHECK-IN ตรวจเช็คสุขภาพใจให้กับตัวเอง
แบบประเมินความสุขคนไทย Thai Happiness Indicators (TMHI – 15)
Check list ติดเกม [ออนไลน์] ด้วยแบบทดสอบการติดเกม (GAST)
แบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน THE STRENGTHS AND DIFFICULTIES QUESTIONAIRE (SDQ)
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 12-17 ปี