ESAN SMART TEEN

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง ที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์
เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

http://bit.ly/2VuKCfU

Download เอกสารประกอบการประชุม

http://apps.mhc7.go.th/gast

แบบทดสอบการติดเกม (GAST)

http://apps.mhc7.go.th/eq

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

http://bit.ly/2Eq7I1F

แบบประเมินความพึงพอใจ

กำหนดการ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562

 • 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
 • 09.00 – 09.30 น. การแสดงจาก ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น / วิดิทัศน์ “ผลการดำเนินวัยรุ่นผ่าน ESAN SMART TEEN เขตสุขภาพที่ 7” / พิธีเปิด โดย ดร.นายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 กล่าวรายงาน โดย อาจารย์นันทาวดี วรวสุวัส ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
 • 09.30 - 10.00 น. บรรยาย เรื่อง “สถานการณ์วัยรุ่นกับยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 7 และบทบาทของโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ใน ESAN SMART TEEN ประเด็นไม่เสพ” โดย นายแพทย์ชาญชัย ธงพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
 • 10.00 – 10.30 น. บรรยาย เรื่อง “สถานการณ์วัยรุ่นกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และบทบาทของ ศูนย์อนามัยที่ 7 ใน ESAN SMART TEEN ประเด็นไม่ท้อง” โดย วิทยากรจาก ศูนย์อนามัยที่ 7
 • 10.30 – 11.00 น. บรรยาย เรื่อง “สถานการณ์วัยรุ่นกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และบทบาทของ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ใน ESAN SMART TEEN ประเด็นไม่ติดโรค” โดย วิทยากรจาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7
 • 11.00 - 11.30 น. บรรยาย เรื่อง “สถานการณ์วัยรุ่นกับโรคติดเกม และบทบาทของ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ใน ESAN SMART TEEN ประเด็นไม่ติดเกม” โดย วิทยากรจาก ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
 • 11.30 – 12.00 น. บรรยาย เรื่อง “สถานการณ์วัยรุ่นที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ เขตสุขภาพที่ 7” โดย วิทยากรจาก ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
 • 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.00 – 16.00 น. แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง
  - กลุ่มที่ 1 จังหวัดร้อยเอ็ด โดย วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
  - กลุ่มที่ 2 จังหวัดขอนแก่น โดย วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
  - กลุ่มที่ 3 จังหวัดมหาสารคาม โดย วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
  - กลุ่มที่ 4 จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
 • 16.00 – 16.30 น. สรุปการประชุม/ อภิปรายซักถาม /นัดหมายการประชุม

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562

 • 09.00 – 11.00 น. บรรยาย เรื่อง “โรคติดเกม ภัยร้ายใหม่คุกคามวัยรุ่นไทย” โดย นายแพทย์ชาญณรงค์ ชัยอุดมสม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • 11.00 – 12.00 น. บรรยาย เรื่อง “แนวทางการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ ประเด็น การติดเกม” โดย วิทยากรจาก ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
 • 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

หมายเหตุ:   พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.15 – 14.30 น. ในห้องประชุมและกำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถามข้อมูล

 • คุณกุลิสรา พิศาลเอก
 • 065 324 2289
 • ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
 • 043 224 075