ข้อมูลผู้บริหาร

นางสาวจุฆามาศ วรรณศิลป์

ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7