ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

MENTAL HEALTH CENTER 7 KHON KAEN

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอนแก่น เลขที่ 169 หมู่ 4 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
จ. - ศ. : 08.00 - 16.30 น.
043-327640-1
043-327642
mhc07.dmh@gmail.com

ที่อยู่

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอนแก่น เลขที่ 169 หมู่ 4 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.00 - 16.30 น.

ข้อมูลติดต่อ

043-327640-1
043-327642
mhc07.dmh@gmail.com
mhc07@dmh.mail.go.th
MHC07 Khonkaen
MHC07 Khonkaen
www.facebook.com/mhc07kk

ติดต่อประสานงาน

วัยเด็ก/วัยเรียน

นางสาวยุวนา ไขว้พันธ์
นางพัชรินทร์ วรรณุรักษ์

วัยรุ่น/วิกฤติสุขภาพจิต

นางพัชรินทร์ วรรณุรักษ์

วัยทำงาน/ครอบครัว/ระบาดวิทยาสุขภาพจิต

นางสาวกุลิสรา พิศาลเอก

วัยสูงอายุ/ผู้พิการ

นางสาวชลิดา สาโรจน์
ผู้รับผิดชอบในการให้คำปรึกษาและประสานงานในแต่ละจังหวัด

ขอนแก่น

  • นางสิริพร พุทธิพรโอภาส
  • นางสาวยุวนา ไขว้พันธ์

ร้อยเอ็ด

  • นางสาวกุลิสรา พิศาลเอก

มหาสารคาม

  • นางสาวชลิดา สาโรจน์

กาฬสินธุ์

  • นางพัชรินทร์ วรรณุรักษ์

หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต

หน่วยงานส่วนกลาง
ศูนย์สุขภาพจิต
โรงพยาบาล/สถาบัน
Data Center
แบบฟอร์มการติดต่อ/สอบถาม/แนะนำ/ติชม