ติดต่อ

ที่อยู่

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอนแก่น เลขที่ 169 หมู่ 4 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.00 – 16.30 น.

ข้อมูลติดต่อ
Tel : 043 224 075
FAX : 043 327 642
Mail : mhc07.dmh@gmail.com

หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต

หน่วยงานส่วนกลาง

ศูนย์สุขภาพจิต

โรงพยาบาล/สถาบัน

Data Center