ทำเนียบคนมีไฟ(Burnout)

“ลดภาวะหมดไฟ (Burnout) ดูแลใจคนทำงาน”

ทำเนียบผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร
“ลดภาวะหมดไฟ (Burnout)ดูแลใจคนทำงาน”
สำหรับวิทยากร


ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางใจสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7
ระหว่างวันที่ 22 – 24 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2560
ณ โรงแรมวารี วัลเล่ย์ รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น

ทำเนียบคนมีไฟ