การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางใจ ป้องกันภาวะหมดไฟ ดูแลใจคนทำงาน สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 (EPI-BP Model)

การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางใจ ป้องกันภาวะ […]

แบบประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ฉบับสั้น (สำหรับเก็บ), แบบประเมินความสุขคนไทยและเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย

Download แบบประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ฉบับสั้น (สำหรับ […]