ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

MENTAL HEALTH CENTER 7 KHON KAEN

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอนแก่น เลขที่ 169 หมู่ 4 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
จ. - ศ. : 08.00 - 16.30 น.
043-327-640 | 043-224-075
043-327-642
mhc07.dmh@gmail.com

รูปแบบการสร้างสุขในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน พื้นที่ เขตสุขภาพที่ 7 (ร้อยแก่นสารสินธุ์)

CONTINUE READING

วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก 10 กันยายน 2559 Connect. Communicate. Care “ สัมพันธ์ สื่อสาร ใส่ใจ ”

วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก 10 กันยายน 2559Connect. Communicate. Care “สัมพันธ์ สื่อสาร ใส่ใจ ”วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก ตรงกับวันที่ 10 กันยายน ของทุกปี องค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันสำคัญคือ วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก (World Suicide Prevention Day) โดยประกาศเป็นครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ.…
CONTINUE READING

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๙

CONTINUE READING

โครงการจัดหารถเข็น และอุปกรณ์ การแพทย์สำหรับเด็กและคนพิการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ (RICD Wheelchair Project)

โครงการจัดหารถเข็น และอุปกรณ์ การแพทย์สำหรับเด็กและคนพิการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ (RICD Wheelchair Project) ในการยื่นขออุปกรณ์คนพิการจำเป็นต้อง กรอกเอกสารสำคัญประกอบแบบฟอร์มขอ รับอุปกรณ์ ต้องแนบแบบการวัดตัวด้วย จึงจะถือว่า เอกสารสมบูรณ์ และเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาจัดส่ง อุปกรณ์ที่ท่านต้องการได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว ☝ เกี่ยวกับโครงการ :http://www.ricd.go.th/t…/wheel/Document/ricdwheelproject.pdf ☝ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม : http://www.ricd.go.th/…/Application_Form_Update_1[1]%20NEW%……
CONTINUE READING

คณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน รับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์เท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
CONTINUE READING

ประเด็นการสื่อสารความรู้สุขภาพจิต โรงพยาบาลสวนปรุง “ชีวิตล้ำเลิศ…ถ้าเลิกสุรา (ลด ละ เลิกสุรา = ลดปัญหาสังคม)”

รายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคมไทย ประจำปี 2558 โดยศูนย์วิจัยปัญหาสุรา โดยใช้ข้อมูลในรอบ 3 ปี (พ.ศ.2554-2557) สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2557 พบว่า การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2554 ประชากรอายุมากกว่า 15 ปี ที่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คิดเป็นร้อยละ…
CONTINUE READING

การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 “สติ วิถีแห่ง สุขภาพดี”

aimhc.net
CONTINUE READING

วันแห่งความสุขสากล 20 มีนาคม สหประชาชาติได้เชิญชวนร่วมฉลองกับวันความสุขสากล ซึ่งเป็นวันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี

ความสุข...สร้างได้ทุกวัน (คิดบวก...ชีวิตบวก)"ความสุข...สร้างได้ทุกวัน (คิดบวก...ชีวิตบวก)" ประโยคเล็กๆ ที่สามารถยึดโยงสมองและหัวใจ ไปสู่เรื่องราวดีๆ เพิ่มความสดใหม่ให้ชีวิต ถือเป็นการสร้างความสุขให้ตัวเอง โดยเริ่มจากความคิดที่ดีๆก่อน   คิดอย่างไรให้เป็นบวก คิดให้เป็นสุข เหมือนทำได้ยาก แต่อย่างไรก็ตาม ทุกคนก็สามารถคิดบวกได้ และเนื่องใน “วันความสุขสากล” (The International Day of Happiness) ประจำปี 2559…
CONTINUE READING

วันดาวน์ซินโดรมโลก (World Down’s syndrome Day)

บทวิทยุความรู้เรื่อง ดาวน์ซินโดรมรู้และเข้าใจเมื่อลูกเป็นดาวน์ซินโดรมโดย  ศันสนีย์ กาญจนวีรวิทย์ นักประชาสัมพันธ์เมื่อพบว่าลูกเป็นดาวน์ซินโดรม พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูต้องทำความเข้าใจว่ากลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม หรือ “เด็กดาวน์” เป็นความพิการทางสติปัญญา ไม่ใช่โรคติดต่อ แต่เป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม ทำให้เด็กมีพัฒนาการช้าเด็กดาวน์สังเกตง่าย เพราะ มีหน้าตาคล้ายกันมาก ศีรษะเล็กและแบน หางตาชี้            จมูกแบน และตัวนุ่มนิ่ม ซึ่งคนทั่วไปสามารถสังเกตได้…
CONTINUE READING