ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

MENTAL HEALTH CENTER 7 KHON KAEN

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอนแก่น เลขที่ 169 หมู่ 4 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
จ. - ศ. : 08.00 - 16.30 น.
043-327-640 | 043-224-075
043-327-642
mhc07.dmh@gmail.com

กรมสุขภาพจิต มีความประสงค์รับย้ายหรือโอนข้าราชการต่างๆ

CONTINUE READING

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ เรื่อง รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ผลิตบัณฑิตฯ ซึ่งมีสิทธิเสนอรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการสภาฯ ตามมาตรา 15(2) แห่งพรบ.วิชาชีพฯ

รายละเอียด
CONTINUE READING

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ เรื่อง การแจ้งข้อมูลสมาคมหรือมูลนิธิเกี่ยวข้องกับวิชาชีพการแพทย์แผนไทย เพื่อมีสิทธิเสนอรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการสภาฯ ตามมาตรา 15(3) แห่งพรบ.วิชาชีพ

รายละเอียด
CONTINUE READING

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ เรื่อง รายชื่อสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาฯรับรองโดยมีผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้ให้การอบรมซึ่งมีสิทธิเสนอรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการสภาฯ

รายละเอียด
CONTINUE READING

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ภายในโรงพยาบาลจิตเวช มีความประสงค์ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ จำนวน 7 รายการ

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ภายในโรงพยาบาลจิตเวช มีความประสงค์ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ จำนวน 7 รายการ
CONTINUE READING

การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย งานส่งเสริมและป้องกันด้านสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2559

การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย งานส่งเสริมและป้องกันด้านสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2559 Unit Cost Analysis of Mental Health Promotion and Prevention of Mental Health Center…
CONTINUE READING

แบบประเมินภาวะหมดไฟ (Burnout)

แบบประเมินภาวะหมดไฟ (Burnout) Download
CONTINUE READING

รูปแบบการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางใจ ป้องกันภาวะหมดไฟ ดูแลใจคนทำงาน สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 (EPI-BP Model)

รูปแบบการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางใจ ป้องกันภาวะหมดไฟ ดูแลใจคนทำงาน สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 (EPI-BP Model) Download
CONTINUE READING

ตัวชี้วัดกลุ่มศูนย์สุขภาพจิตและแผนที่ยุทธศาสตร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

  Downloads แบบฟอร์ม1-2.doc template 60.doc ปรับ-แบบฟอร์ม 2-3.doc ปรับ-แบบฟอร์ม1-1.doc ปรับ-แบบฟอร์ม2-1.doc ปรับ-แบบฟอร์ม2-2.doc Google Drive downloads download Now
CONTINUE READING

คู่มือการให้บริการประชาชน กระบวนงานที่ 2 ส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต คู่มือการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตสำหรับ อสม./อสส.

คู่มือการให้บริการประชาชน กระบวนงานที่ 2 ส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต คู่มือการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตสำหรับ อสม./อสส. Download
CONTINUE READING

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนงานที่ 3 การถ่ายทอดนวัตกรรม องค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตแก่เครือข่าย ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารสุข

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนงานที่ 3 การถ่ายทอดนวัตกรรม องค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตแก่เครือข่าย  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารสุข Download
CONTINUE READING

จุลสารลด – หยุด – ภัย เรื่อง เลือกใช้ – ตรวจสอบ – ดูแลรักษายางรถยนต์ถูกวิธี…ลดเสี่ยงยางเสื่อมสภาพ – อุบัติเหตุยางระเบิด

จุลสารลด - หยุด - ภัย เรื่อง เลือกใช้ - ตรวจสอบ - ดูแลรักษายางรถยนต์ถูกวิธี...ลดเสี่ยงยางเสื่อมสภาพ - อุบัติเหตุยางระเบิด  Download ที่มา :กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
CONTINUE READING