ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

MENTAL HEALTH CENTER 7 KHON KAEN

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอนแก่น เลขที่ 169 หมู่ 4 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
จ. - ศ. : 08.00 - 16.30 น.
043-327-640 | 043-224-075
043-327-642
mhc07.dmh@gmail.com
ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
“ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 เป็นองค์กรหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตระดับเขตสุขภาพเพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข”

งานที่ให้บริการ

"การสนับสนุนวิชาการด้านการส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต"
พันธกิจหน่วยงาน
  • ศึกษา/วิเคราะห์/วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตระดับเขตสุขภาพ
  • พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อชี้นำและร่วมกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตระดับเขตสุขภาพ
  • สนับสนุนการพัฒนาระบบงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตครอบคลุมทุกระดับ
  • สร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเอง
ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
  • ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชน

  • พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต

  • สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต