ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
“ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 เป็นองค์กรหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตระดับเขตสุขภาพเพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข”

งานที่ให้บริการ

“การสนับสนุนวิชาการด้านการส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต”พันธกิจหน่วยงาน

  • ศึกษา/วิเคราะห์/วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตระดับเขตสุขภาพ
  • พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อชี้นำและร่วมกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตระดับเขตสุขภาพ
  • สนับสนุนการพัฒนาระบบงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตครอบคลุมทุกระดับ
  • สร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเอง

ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน

  • ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชน

  • พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต

  • สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต