ช่องทางการติดต่อ/แนะนำ/ร้องเรียน

พบเรื่องร้องเรียนติดต่อที่

083 360 3536
นางสาวนันทาวดี วรวสุวัส
ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
083 414 6996
นางวาสนา ทักษิณพิลา
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ฟอร์มติดต่อร้องเรียน