หน้าหลัก

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 เป็นองค์กรหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตระดับเขตสุขภาพเพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข

รายงานสถิติเรื่องการร้องเรียนทุจริตประจำปี และแบบรายงานข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ปี 2561

รายงานสถิติเรื่องการร้องเรียนทุจริตประจำปี และแบบรายงานข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ปี 2561

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 5 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 5 เดือน

แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 256

แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 256

แผนการปฎิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณและแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ปีงบประมาณ 2562

แผนการปฎิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณและแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี 2561

รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี 2561

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 7

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 7

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต

โรคหลายบุคลิก (Multiple Personality Disorder) คืออะไร

โรคหลายบุคลิก (Multiple Personality Disorder) คืออะไร

โซเชียลมีเดียส่งผลต่อสุขภาพจิตได้อย่างไร ? งานวิจัยมีคำตอบ

โซเชียลมีเดียส่งผลต่อสุขภาพจิตได้อย่างไร ? งานวิจัยมีคำตอบ

 TEL : 043 224 075 | FAX : 043 224 075

Email : mhc07.dmh@gmail.com

169 หมู่ 4 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

บทความสุขภาพจิต

Applications Center

Check list ติดเกม [ออนไลน์] ด้วยแบบทดสอบการติดเกม (GAST)
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 12-17 ปี
เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อฉบับภาษาไทย (WHOQOL – BREF – THAI)
ลงชื่อปฏิญาณตนเป็นเยาวชนคน “เก่ง” และ “ดี” TO BE NUMBER ONE

มารู้จักกับเรา