หน้าหลัก

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง การทำวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR )และผังมโนทัศน์ (Concept mapping) ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเอเชียร์ แอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง การทำวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR )และผังมโนทัศน์ (Concept mapping) ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเอเชียร์ แอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี

หลักสูตรพัฒนาผู้ฝึกสอนงาน (Job Coach) เพื่อเตรียมความพร้อมผู้บกพร่องทาง สติปัญญาสู่การทำงาน ระหว่าง วันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2562 ณ สถาบันราชานุกูล

หลักสูตรพัฒนาผู้ฝึกสอนงาน (Job Coach) เพื่อเตรียมความพร้อมผู้บกพร่องทาง       สติปัญญาสู่การทำงาน ระหว่าง วันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2562 ณ สถาบันราชานุกูล

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอนแก่นเข้าร่วมศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2562

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอนแก่นเข้าร่วมศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น วันอังคาร  ที่ 14 พฤษภาคม 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต

Social Jet Lag ง่วงนอนตลอดวันจันทร์ยันวันศุกร์!

Social Jet Lag ง่วงนอนตลอดวันจันทร์ยันวันศุกร์!

การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 Mental Health in a Changing World : The New Challenges “โลกเปลี่ยนไป : มิติใหม่สุขภาพจิต” ในวันที่ 24-26 กค.62 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส รร.ดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 Mental Health in a Changing World : The New Challenges “โลกเปลี่ยนไป : มิติใหม่สุขภาพจิต” ในวันที่ 24-26 กค.62 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส รร.ดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการสร้างสุขโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 22 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการสร้างสุขโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 22 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการสร้างสุขโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 19 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการสร้างสุขโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 19 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 11 เมษายน 2562 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ ขอพรผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 11 เมษายน 2562 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ ขอพรผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการสร้างสุขโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 10 เมษายน 2562

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการสร้างสุขโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 10 เมษายน 2562

 TEL : 043 224 075 | FAX : 043 224 075

Email : mhc07.dmh@gmail.com

169 หมู่ 4 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทความสุขภาพจิต

Applications Center

Check list ติดเกม [ออนไลน์] ด้วยแบบทดสอบการติดเกม (GAST)
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 12-17 ปี
แบบประเมินความสุขคนไทย Thai Happiness Indicators (TMHI – 15)
ลงชื่อปฏิญาณตนเป็นเยาวชนคน “เก่ง” และ “ดี” TO BE NUMBER ONE

มารู้จักกับเรา