หน้าหลัก

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 เป็นองค์กรหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตระดับเขตสุขภาพเพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข

วันที่ 11 เมษายน 2562 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ ขอพรผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 11 เมษายน 2562 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ ขอพรผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการสร้างสุขโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 10 เมษายน 2562

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการสร้างสุขโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 10 เมษายน 2562

เพลง 3 อาร์สา – พลังอาสาจัดการขยะ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อรวมพลังอาสาของคนในชาติต่อการจัดการปัญหาขยะของประเทศด้วยหลัก 3R (Reduce – การลดการใช้, Reuse – การใช้ซ้ำ, Recycle – การนำกลับมาใช้ใหม่)

เพลง 3 อาร์สา – พลังอาสาจัดการขยะ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อรวมพลังอาสาของคนในชาติต่อการจัดการปัญหาขยะของประเทศด้วยหลัก 3R (Reduce – การลดการใช้, Reuse – การใช้ซ้ำ, Recycle – การนำกลับมาใช้ใหม่)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต

“กิจกรรมทบทวน TEDA4I และการลงข้อมูลในระบบ 43 แฟ้ม ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

“กิจกรรมทบทวน TEDA4I และการลงข้อมูลในระบบ 43 แฟ้ม ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

ผลการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอนแก่น ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2562

ผลการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอนแก่น ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำสร้างสุขในชุมชนและสถานประกอบการเขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำสร้างสุขในชุมชนและสถานประกอบการเขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2562

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการใช้เครื่องมือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัย ที่มีปัญหาพัฒนาการ (TEDA4I) และการลงข้อมูลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าที่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือ TEDA4I ในระบบ 43 แฟ้ม

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการใช้เครื่องมือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัย ที่มีปัญหาพัฒนาการ (TEDA4I) และการลงข้อมูลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าที่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือ TEDA4I ในระบบ 43 แฟ้ม

สรุปการตรวจราชการ นิเทศงานกรณีปกติ การตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 1 และการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ 2562 ของสำนักงานสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7

สรุปการตรวจราชการ นิเทศงานกรณีปกติ การตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 1 และการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ 2562 ของสำนักงานสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7

วันที่ 27 มีนาคม 2562 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอนแก่น โดยนางสาวนันทาวดี วรวสุวัส ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอนแก่น พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ร่วมกับหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุขร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน “เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 27 มีนาคม 2562 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอนแก่น โดยนางสาวนันทาวดี วรวสุวัส ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอนแก่น พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ร่วมกับหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุขร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน “เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ 3/2562

 TEL : 043 224 075 | FAX : 043 224 075

Email : mhc07.dmh@gmail.com

169 หมู่ 4 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทความสุขภาพจิต

Applications Center

Check list ติดเกม [ออนไลน์] ด้วยแบบทดสอบการติดเกม (GAST)
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 12-17 ปี
แบบประเมินความสุขคนไทย Thai Happiness Indicators (TMHI – 15)
ลงชื่อปฏิญาณตนเป็นเยาวชนคน “เก่ง” และ “ดี” TO BE NUMBER ONE

มารู้จักกับเรา